Vedtægter for FDE Fonden

1. Navn
1.1 Fondens navn er FDE Fonden.
 
2. Hjemsted
2.1 Fondens hjemsted er Aabenraa kommune.
 
3. Formål
3.1 Fondens primære formål er at yde økonomisk støtte, igangsætte og deltage i projekter, aktiviteter og initiativer, der har relation til og/eller er til gavn for transport- og logistikbranchen. Fonden kan herudover også anvende sine midler til uddeling til rent sociale formål relateret til transport- og logistik-branchen.
 
3.2 I det omfang Fondens primære formål efter bestyrelsens vurdering er udtømt, herunder hvis der ikke er relevante projekter og aktiviteter, som Fonden kan støtte eller deltage i, kan bestyrelsen beslutte at anvende alle eller en del af Fondens disponible kapital til Fondens subsidiære formål. Fondens subsidiære formål består i – efter bestyrelsens nærmere beslutning om form og omfang m.v. – at yde støtte til humanitære formål. Dette kan for eksempel, men ikke nødvendigvis, udelukkende ske ved ydelse af donationer til humanitære organisationer eventuelt efter ansøgning fra disse.
 
4. Egenkapital
4.1 Fondens egenkapital består dels af en stamkapital dels af en disponibel kapital. Herudover kan Fonden have en bunden kapital ud over stamkapitalen. Den bundne kapital kan ikke gøres til genstand for uddeling.
 
4.2 Stamkapitalen består af kr. 30.000.000,- der er indbetalt kontant af Stifteren (ITD – International Transport Danmark) i forbindelse med stiftelsen af Fonden. Herudover består stamkapitalen af de beløb og aktiver, Fonden siden har modtaget som gave eller arv, jf. punkt 4.4.
 
4.3 Den i punkt 4.2 nævnte stamkapital er indbetalt kontant af Stifteren.
 
4.4 Arv og gaver, som Fonden modtager, tilgår stamkapitalen, med mindre arvelader eller gavegiver ved testamente eller gavebrev har truffet afgørelse om det modsatte.
 
4.5 Den disponible kapital består af det årlige udbytte, renter, andet afkast m.v., der følger af investeringen af stamkapitalen og den bundne kapital, samt hvad Fonden måtte modtage som arv eller gave, som ikke skal tilgå stamkapitalen eller den bundne kapital, jf. punkt 4.4.
 
5. Anvendelse af egenkapitalen
5.1 De Fonden til enhver tid tilhørende aktiver kan ikke gøres til genstand for pantsætning, hverken til sikkerhed for Fondens gæld eller for tredjemands gæld. Dog kan bestyrelsen træffe beslutning om, at der ved optagelsen af lån i forbindelse med erhvervelsen af fast ejendom kan stilles pant i den erhvervede faste ejendom over for långiver, jf. punkt 7.
 
5.2 Fondens aktiver kan ikke gøres til genstand for udlån, med mindre dette sker som led i opfyldelsen af Fondens formål, jf. punkt 3. Der kan alene ydes lån af de midler, der er omfattet af Fondens disponible kapital.
 
5.3 Fondens Stifter er afskåret fra at låne, leje, lease, forpagte eller på anden måde opnå rådighed eller brugsret over Fondens aktiver.
 
6. Anbringelse af stamkapitalen
6.1 Fondens stamkapital skal investeres i børsnoterede værdipapirer, ejendomsselskaber, fast ejendom eller pantebreve i fast ejendom. Bestyrelsen træffer beslutning om, hvorledes stamkapitalen skal anbringes, idet dette dog til enhver tid skal ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende anbringelsesbekendtgørelse, p.t. Bekendtgørelse nr. 367 af 11. maj 2004 om anbringelse og bestyrelse af fondes midler.
 
7. Optagelse af lån
7.1 Bestyrelsen kan beslutte at lade Fonden optage lån i det omfang, hvori dette er fornødent til erhvervelse eller drift af aktiver i overensstemmelse med Fondens formål, forudsat låneoptagelsen henset til Fondens formue- og indtægtsforhold er forsvarlig.
 
7.2 Bestyrelsen kan eksempelvis i overensstemmelse med punkt 7.1 beslutte, at Fonden skal overtage løbende eller optage nye lån i forbindelse med Fondens erhvervelse af en fast ejendom, forudsat at erhvervelsen af den faste ejendom sker i overensstemmelse med punkt 6.
 
8. Anvendelse af disponibel kapital
8.1 Det påhviler bestyrelsen i overensstemmelse med punkt 9 at foretage uddeling af den del af den disponible kapital, der er til rådighed herfor, til de formål, der følger af punkt 3.
 
8.2 Bestyrelsen kan træffe beslutning om, at op til 25% af den årligt disponible kapital henlægges til Fondens stamkapital.
 
8.3 Uddeling sker af den disponible kapital. Den disponible kapital består af årets overskud, opnået ved forrentning, udbytte m.v. af Fondens stamkapital med fradrag af afholdte omkostninger og henlæggelser, jf. punkt 8.2, samt de i året modtagne beløb i form af arv og/eller gave, for hvilke der gælder en bestemmelse om, at de skal indgå i den disponible kapital, jf. punkt 4.4.
 
9. Fordeling af den disponible kapital
9.1 Bestyrelsen fastsætter en eller to årlige frister for indlevering af ansøgning om støtte til Fondens primære formål, jf. punkt 3.1. Bestyrelsen fastsætter de nærmere regler for ansøgningens udformning samt frist for denne m.v.
 
9.2 Den del af den disponible kapital, der efter punkt 8 er til rådighed for uddeling, fordeles efter bestyrelsens beslutning på baggrund af de ansøgninger, Fonden har modtaget for så vidt angår Fondens primære formål. Uddeling til Fondens subsidiære formål sker dels på baggrund af ansøgninger modtaget fra humanitære organisationer m.v., dels på baggrund af bestyrelsens frie initiativ.
 
9.3 Bestyrelsen træffer nærmere beslutning om, på hvilken måde og til hvilke konkrete formål, der i de enkelte tilfælde skal ske udbetaling, herunder om støtten skal have karakter af finansiel eller materiel.
 
10. Opløsning
10.1 Når Fondens primære formål, jf. punkt 3.1, efter bestyrelsens skøn er udtømt, kan bestyrelsen inden for de i lovgivningen fastsatte rammer, beslutte at opløse Fonden. En sådan opløsning er kun gyldig, såfremt det sker med samtykke fra fondsmyndigheden.
 
10.2 I forbindelse med opløsningen skal Fondens egenkapital anvendes til Fondens subsidiære formål, jf. punkt 3.2, idet bestyrelsen træffer endelig afgørelse om fordelingen af provenuet.
 
10.3 Enhver form for direkte eller indirekte begunstigelse af Stifteren i forbindelse med opløsningen af Fonden eller i øvrigt er udelukket.
 
11. Fondens bestyrelse
11.1 Fondens bestyrelse består af 7 personer.
 
11.2 Fondsbestyrelsen udpeges af Stifteren i forbindelse med Fondens stiftelse. Bestyrelsens medlemmer skal alle have tilknytning til eller en særlig viden af relevans for transport- og logistikbranchen. Maksimalt 3 af bestyrelsens medlemmer kan have direkte tilknytning til Stifteren.
 
11.2.1 3 af bestyrelsesmedlemmerne udpeges for en periode på 1 år, hvorefter Stifteren på ny udpeger 3 bestyrelsesmedlemmer. Genvalg kan ske.
 
11.2.2 De 4 øvrige bestyrelsesmedlemmer er udpeget for en tidsubegrænset periode, dog således at disse skal fratræde efter de neden for angivne retningslinjer.
 
11.3 Samtlige bestyrelsesmedlemmer er berettiget til på ethvert tidspunkt at opgive deres medlemskab af bestyrelsen med et passende varsel.
 
11.4 Når et af de 3 i punkt 11.2.1 nævnte bestyrelsesmedlemmer fratræder inden for en udpegningsperiode, skal Stifteren straks udpege et nyt medlem til bestyrelsen, således at dette nyudpegede medlem fungerer i den resterende del af den pågældende udpegningsperiode.
 
11.5 Når et af de i punkt 11.2.2 nævnte 4 bestyrelsesmedlemmer fratræder, træffer de resterende bestyrelsesmedlemmer ved almindeligt stemmeflertal beslutning om, hvem der skal erstatte det udtrådte medlem (selvsupplering). Bestyrelsen skal ved udpegningen af nye medlemmer til bestyrelsen tage hensyn til de oven for nævnte kriterier, herunder særligt at bestyrelsens medlemmer skal have en relation til transport- og logistikbranchen.
 
11.6 Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand. Bestyrelsen fastsætter endvidere selv retningslinjerne for dens virke.
 
11.7 Af Fondens indtægter kan der ydes bestyrelsens medlemmer et rimeligt vederlag for udført arbejde for Fonden samt betales kørselsgodtgørelse for kørsel foretaget i Fondens tjeneste. Vederlaget kan evt. efter bestyrelsens nærmere bestemmelse bestå i, at Fonden stiller pc, telefon eller andet relevant udstyr til rådighed for et eller flere bestyrelsesmedlemmer. Hvis vederlaget ikke af bestyrelsen agtes fastsat i overensstemmelse med de af Civilstyrelsen for sådanne vederlag fastsatte regler, skal vederlaget godkendes af Civilstyrelsen. Det påhviler bestyrelsen at påse, at der ikke tillægges Stifteren, bestyrelsesmedlemmer, revisorer eller andre personer, der indtager en ledende stilling i Fonden, andre ydelser end et vederlag, der ikke må overstige, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang. Tilsvarende gælder for den, der er knyttet til en af de nævnte personer ved ægteskab eller fast samlivsforhold. Ydelse af lån og sikkerhedsstillelse for lån til nævnte personkreds er ikke tilladt.
 
11.8 Fondens bestyrelse kan indgå en administrationsaftale, således at Fondens administrative funktioner varetages af et eksternt sekretariat.
 
12. Bestyrelsens møder
12.1 Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede. I tilfælde af stemme-lighed er formandens stemme afgørende. Dog kræves der en forhøjet majoritet til vedtægtsændringer, jf. neden for punkt 15.
 
12.2 Der skal i bestyrelsen afholdes møde så ofte det efter formandens skøn er nødvendigt. Der afholdes minimum møde to gange årligt. Endvidere kan ethvert medlem af bestyrelsen forlange denne indkaldt. Ligeledes kan Fondens revisor samt eventuel udpeget direktør forlange bestyrelsesmøde afholdt. Indkaldelse til bestyrelsens møde skal ske med mindst 14 dages skriftligt varsel og med angivelse af dagsorden.
 
12.3 Bestyrelsesmøder kan også afholdes elektronisk, ved telefonmøder eller ved rundsending af de relevante dokumenter til underskrivelse m.v., idet det er formanden for bestyrelsen, der koordinerer dette. Over forhandlingerne i bestyrelsen føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Formanden for bestyrelsen er ansvarlig for, at protokollen føres i overensstemmelse med sædvanlig praksis.
 
13. Tegningsret
13.1 Fonden tegnes i alle forhold af formanden for bestyrelsen alene, af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse.
 
14. Årsrapport, revisor og revision
14.1 Fondens regnskabsår løber fra 1. januar - 31. december.
 
14.2 Der udarbejdes for hvert regnskabsår en årsrapport indeholdende årsberetning, balance, resultatopgørelse samt noter.
 
14.3 Bestyrelsen udpeger en revisor eller en af justitsministeriets godkendte forvaltningsafdelinger til at revidere årsrapporten.
 
14.4 Det påhviler den valgte revisor at revidere årsrapporten i overensstem-melse med sædvanlig god regnskabsskik, herunder foretage en kritisk gennemgang af Fondens regnskabsmateriale. Revisor skal i forbindelse med gennemgangen af Fondens forhold sikre sig, at uddelingen sker i overensstemmelse med det i punkt 3 og punkt 8 - 9 foreskrevne samt at bestyrelsens vederlag er fastsat i overensstemmelse med punkt 11.6. Dernæst påhviler det revisor at påse, at aktivmassen er til stede, samt at aktivmassen og egenkapitalen står i rimeligt forhold til formålet, jf. punkt 3. Endelig påhviler det revisor at foretage revision af bestyrelsens og administrators forvaltning af Fondens midler.
 
14.5 Den valgte revisor kan alene afsættes ved en almindelig flertalsbeslutning i bestyrelsen.
 
15. Vedtægtsændringer
15.1 Bestyrelsen kan træffe beslutning om ændring af Fondens vedtægter. Beslutning om ændring af vedtægterne kan træffes med et flertal på 5 ud af 7 bestyrelsesmedlemmer, dog kan bestemmelsen i vedtægternes punkt 3, 10 og 15 ikke ændres. En ændring af vedtægterne kræver samtykke fra fondsmyndigheden for, at denne er gyldig.